SISAL anti-misdaad

SISAL anti-misdaad

 

 

“De Camorra doet boodschappen van deur tot deur, leent geld uit met opgeschorte woekerrente. Criminele organisaties spelen in op honger, ze investeren in hun instemming. Het instinctieve wantrouwen tegenover instellingen brengt vertrouwen in criminele organisaties. De herstart dreigt een herstart van de maffia te worden” (citaat van Roberto Saviano)

Het hier voorgestelde systeem wil gebaseerd zijn op de werking van bestaande netwerken en structuren, en wil synergieën en samenwerking creëren in de strijd tegen de georganiseerde misdaad; het bundelen van de kennis en middelen van organisaties die op verschillende en complementaire manieren kunnen bijdragen.

Volgens een wijdverspreide en gedeelde opinie zullen criminele organisaties in de wereldwijde economische crisis die zal volgen op de Covid-19 pandemie, handelen op basis van drie belangrijke richtlijnen:

 • Het rechtstreeks onderscheppen van de meevallende financiering die zal worden verstrekt door de nationale staat, EU-fondsen en andere internationale bronnen, via bedrijven die rechtstreeks afhankelijk zijn van crimineel kapitaal.
 • Gebruik maken van de te verwachten inefficiënties van de staatsbureaucratische machine en de vertragingen in de hulpverlening aan gezinnen, kleine en middelgrote ondernemingen, om zichzelf naar voren te schuiven als de enige organisatiestructuur die in staat is om met de economische noodsituatie om te gaan.
 • Om alle posities terug te winnen die ze de afgelopen jaren hebben verloren, in de instellingen, in de betrekkingen met de politiek, in de ondernemingen, in de burgermaatschappij, in de gebieden, dankzij de enorme hoeveelheid liquide middelen die ze kunnen witwassen.

De activiteiten van de georganiseerde misdaad vinden plaats in een kader van

 • structurele economische en productieve zwakte (meer dan 15 jaar geen economische groei);
 • politieke instabiliteit.

Een reactie van de burgermaatschappij is onontbeerlijk; een systeem van solidariteit dat onmiddellijk kan ingrijpen en solidariteit kan eisen tegen de aanval van de georganiseerde misdaad. Het is dus een rechtvaardig burgerinitiatief.

Er staat veel op het spel: de toekomst van de sociale, politieke en economische democratie in Europa loopt noodzakelijkerwijs via de bewuste strijd tegen de maffia’s, die op alle mogelijke manieren zullen proberen om de enorme geldstroom van de anticrisis te ‘grijpen’ door deze op het juiste moment naar de politiek-electorale markt te sturen.

Dit alles confronteert instellingen en het maatschappelijk middenveld met de noodzaak van een vernieuwde planning die in staat is om investeringen voor de ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van de gebieden die het meest blootstaan aan criminele penetratie weer op gang te brengen, in het bijzonder de gebieden waar de maffia’s zich voeden met de armoede en achterstand van de gebieden.

Wij zijn daarom van mening dat de taak van een solidariteitssysteem zeker moet zijn om aandacht te genereren voor de criminele kwestie, maar ook en vooral om concrete antwoorden aan te moedigen op de vraag naar nieuwe ontwikkeling, nieuwe ruimtelijke ordening, nieuwe culturele paden, kortom, een nieuwe toekomst.

In het verleden waren overheidsinvesteringen vooral gericht op de onderdrukking van maffia’s en met het excuus van de maffia-aanwezigheid werd er niet geïnvesteerd in sociale en economische infrastructuur.
Dit heeft de territoriale realiteit verder verarmd en de criminele kartels steeds sterker gemaakt door hun criminele knowhow van het lokale naar het mondiale weefsel te verplaatsen.

In de economische crisis, nog verergerd door de Covid-19 pandemie, bereiden criminele organisaties zich voor om de enorme fondsen te onderscheppen die op verschillende niveaus worden verstrekt.
Deze criminele structuren zullen proberen om de te verwachten inefficiënties van de bureaucratische, staats- en EU-machinerie uit te buiten door zich voor te doen als een effectieve organisatiestructuur die in staat is om de economische noodsituatie het hoofd te bieden, zoals ze deden tijdens de crisis van 2008.

Daarom is een beslissende en snelle reactie van het maatschappelijk middenveld onontbeerlijk, waarbij een Europees solidariteitsstelsel wordt gestructureerd dat kan ingrijpen door solidariteit en praktische actie te eisen, door synergie en samenwerking tot stand te brengen.

1.
Zij zullen worden getroffen:

 • kleine en middelgrote economische actoren die letterlijk op de knieën worden gedwongen door de pandemie en de blokkade van activiteiten;
 • structuren die verband houden met handel en toerisme (bars, restaurants, hotels, souvenirwinkels en alle aanverwante activiteiten);
 • de voedingsmiddelenindustrie
 • de gezondheidssector;
 • degenen die al betrokken zijn bij de misdaadbestrijding (coöperaties en bedrijven die in beslag genomen eigendommen beheren).
 • We hebben het over economische sectoren waarin de georganiseerde misdaad in verschillende lidstaten enorm veel kapitaal investeert.
 • Op deze massa van arbeiders, ondernemers, immigranten, zal de georganiseerde onderwereld zich presenteren als een efficiënte leverancier van financiële middelen, met “instrumenten van veroordeling”, indien nodig, gewelddadig (vernietiging van productiemiddelen, diefstal, enz.).
 • Het is nuttig om erop te wijzen dat de uitbetaling van deze middelen in staat zal zijn om ‘consensus’ te produceren die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij verkiezingen.

2.
Het Solidariteitsalarmsysteem moet een informele, lichte structuur zijn, gebaseerd op het aanbieden van gratis, vrijwillig, solidair werk, en in de eerste plaats gericht op het bestrijden van criminele organisaties. Het systeem moet echter voldoen aan criteria van

 • Veiligheid
 • Eerlijkheid
 • Controle van de resultaten
 • Tijdigheid

Bekwaamheid en betrouwbaarheid

Bij een eerste benadering zouden er twee niveaus kunnen zijn in de organisatie van het systeem:

 • De netwerkantennes op het grondgebied. Dit zijn de actoren op het terrein, die in staat zijn om verschijnselen te lezen en te melden en oplossingen en interventies voor te stellen. De kwantiteit en kwaliteit van de antennes zal de echte kracht van dit initiatief zijn. De spreiding over het grondgebied zal de intensiteit van de kracht aangeven waarmee problemen kunnen worden opgelost. Het gaat er dus niet om nieuwe structuren op te zetten, maar om gebruik te maken van de bestaande structuren, door optimaal gebruik te maken van individuele vaardigheden die verschillend en complementair kunnen zijn.
 • Coördinatiecomité. Gevormd door een klein aantal mensen, die uitdrukking geven aan de realiteit van het NETWERK, onderzoekt het in real time de verzoeken om hulp en bijstand die afkomstig zijn van de antennes en andere instanties van de burgermaatschappij, formuleert het de initiatieven die moeten worden ondernomen en ondersteunt het de uitvoering ervan.

Het zal gepast zijn om individuen te betrekken die specifieke expertise hebben op verschillende gebieden en die kunnen helpen bij het identificeren van concrete manieren om problemen en vraagstukken op te lossen. Het zal nodig zijn om deze “competente personen” te koppelen aan jongeren die kunnen trainen in actie.

De antennes zullen samenwerken met de:

 • Lokale overheden
 • Vakbonden (op regionaal en lokaal niveau)
 • Coöperatieve organisaties
 • Onlus en verenigingen tegen georganiseerde misdaad, individuele sociale coöperaties
 • Immigranten- en mensenrechtenverenigingen
 • Verenigingen van ambachtslieden, handelaren en kleine ondernemers

Deze configuratie zou het beter mogelijk moeten maken om

 • Onmiddellijk te reageren op aanvallen van de georganiseerde misdaad en onmiddellijk in te grijpen,
 • Behoeften te onderzoeken en gezamenlijke oplossingen te zoeken,
 • solidariteit te ontwikkelen, zelfs tussen mensen die ver van elkaar af staan.

Sluit je aan bij dit initiatief door een bericht te sturen naar een van de volgende e-mailadressen, met vermelding van je activiteitensector en actiegebied:

www.culturacontrocamorra.eu/ ==>segretariato@culturacontrocamorra.eu
www.ncocooperazione.com ==> info@ncocucina.com

Voor meer informatie bel
Franco +32479930450
Pasquale +393478307988